Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » กวาดล้างรักษาความสงบช่วงเทศกาลสงครานต์(ชมคลิป)

กวาดล้างรักษาความสงบช่วงเทศกาลสงครานต์(ชมคลิป)

ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ปล่อยแถวระดมกวาดล้างล้างอาชญากรรม และรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งสาธิตในการติดตามจับกุมคนร้ายและการเข้าควบคุมผู้ป่วยทางจิต เพื่อลดความสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการเข้าควบคุมตัวผู้ป่วยทางจิต

ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง พล.ต.ต.นุกูล ไกรทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค 9 ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ดังนี้ มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่มีการจัดงานสงกรานต์ มาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมาตรการประชาสัมพันธ์ ซึ่งตามมาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนั้น ได้กำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1-17 เมษายน 2562
ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นการจับกุมคดีอาญา 4 กลุ่ม และเน้นการจับกุมความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฯ ยาเสพติด การพนัน การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี และสถานบริการ ซึ่งเป็นต้นเหตุแหล่งเพาะเพิ่มของอาชญากรรม ตลอดจนบุคคลตามหมายจับ ในการนี้ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ได้บูรณาการกำลังจากหน่วยต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง ,กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435 ,ตำรวจทางหลวงตรัง ,ตำรวจท่องเที่ยว ,ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ,ตำรวจน้ำ ,กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง ,กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง รวมทั้งสิ้น จำนวน 430 นาย นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการตั้งจุดสกัด ของ สภ.เมืองตรัง โดยมีการสมมุติเหตุการณ์คนร้ายขับรถแหกด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ การติดตาม การปิดล้อมตรวจค้นและการจับกุมคนร้ายที่ขับรถแหกด่านหลบหนี และสมมุติเหตุการณ์เข้าควบคุมตัวผู้ป่วยทางจิต(คนบ้า) โดยยุทธวิธี เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากที่ผ่านมาการเข้าระงับเหตุในบางเหตุการณ์ ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากการระงับเหตุ ซึ่งยุทธวิธีดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ที่เข้าระงับเหตุการณ์ การสมมุติเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของตำรวจภูธรภาค 9 ที่สั่งการให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

Trang Provincial Police Release the mobilization line to clear the crime. And maintain peace and order for the people during the Songkran festival of the year 2019, as well as demonstrating the follow-up of arresting criminals and taking control of mental patients To reduce the loss of life of police officers In taking control of mental patients
           At Trang Provincial Police Division, Police Major General Nukul Kraithong, Trang Provincial Police Officer Presided over the release ceremony for the mobilization of crime and peacekeeping during the Songkran festival of the year 2019. The National Police and Provincial Police Region 9 have set measures to prevent and suppress crime and maintain peace during the annual Songkran festival. 2562 by allowing all units to comply with various measures as follows: Crime Prevention and Suppression Measures Measures to maintain peace and order in areas where Songkran is held Measures to reduce road accidents during Songkran Festival And public relations measures Which according to measures to prevent and suppress that crime Has scheduled the mobilization of crime during Songkran Festival Between 1-17 April 2019
          The focus is on arresting four criminal cases and focusing on arresting offenses under Firearms Act Ammunition, drugs, gambling, prevention and suppression of prostitution And service locations Which is the root cause of the increase in crime As well as the person following the arrest warrant In this regard, Trang Provincial Police Has integrated power from various units which include Police prove Trang Province , Border Patrol Police Company 435, Trang Highway Police ,Tourism police , Immigration Police, Water Police, Trang Volunteer Defense Company , 4th Infantry Battalion, 15th Infantry Regiment, Phraya Ratsadanupradit Camp, Huai Yot District, Trang Province, Internal Security Operations Division, Trang Province, totaling 430 persons. Trang city, with a hypothetical incident, a villain driving a car, breaking the checkpoints of the authorities, tracking the blockade, searching and arresting the criminals who drive the car to escape the escape. And suppose the incident took control of the mental patient (madman) by tactics to reduce losses to the life of the officer Due to past events in some events Causing the officer to die from the suspension Such tactics will help solve the problem of the death of officials who have suppressed the event. The assumption of such events was in accordance with the policy of the Region 9 Police that ordered to be more cautious in the performance of officers.

トラン州警察動員線を解放して犯罪を解決する。そして、2019年のソンクラン祭りの間、人々の平和と秩序を維持し、犯罪者の逮捕と精神障害者の管理の追跡調査を行います。警察官の命の喪失を減らすために精神障害者を管理する上で
           トラン州警察課、警察少将Nukul Kraithong、トラン州警察官2019年のソンクラーン祭りにおける犯罪動員と平和維持のための釈放式を主宰した。 2562すべての部隊が以下のように様々な措置を遵守することを認めることによって。ソンクラーンが開催されている地域の平和と秩序を維持するための措置ソンクラーン祭り中の交通事故防止対策そして広報対策その犯罪を防止し抑制するための措置によるとソンクラン祭りの間に犯罪の動員を予定しています2019年4月1日〜17日
          焦点は4つの刑事事件を逮捕し、下で犯罪を逮捕することに焦点を当てています銃器法弾薬、麻薬、ギャンブル、売春の防止と抑制そしてサービスの場所これが犯罪の増加の根本的な原因です逮捕令状に続く人だけでなくこの点で、トラン州警察含むさまざまなユニットからの統合された電力を持っています警察はトラン県を証明する、国境警備隊警察会社435、トランハイウェイ警察、観光警察、移民警察、水上警察、トランボランティアディフェンスカンパニー、第4歩兵大隊、第15歩兵連隊、Phraya Ratsadanupraditキャンプ、トラン県、フアイヨット地区、トラン省、内部保安部、合計430人。トラン市は、仮想的な事件で、車を運転し、当局のチェックポイントを破り、封鎖を追跡し、車を運転して逃亡者から逃げる犯罪者を逮捕した。そして、事件が士官の命への損失を減らすために戦術によって精神病患者(狂人)の制御を取ったと仮定します一部のイベントで過去のイベントが発生したため役員にサスペンションで死亡させるそのような戦術はイベントを抑圧した役人の死の問題を解決するのを助けるでしょう。そのような出来事の仮定は、将校の行動にもっと用心深くなるように命じたRegion 9 Policeの方針に従っていました。

Trang省警察局釋放動員線以清除犯罪。在2019年潑水節期間維護人民的和平與秩序,並展示逮捕罪犯和控制精神病人的後續行動減少警察的生命損失在控制精神病人
           在Trang省警察局,警察少將Nukul Kraithong,Trang省警察局主持了2019年潑潑節期間動員犯罪和維和行動的釋放儀式。國家警察和省警察9區在一年一度的潑水節期間制定了預防和製止犯罪並維持和平的措施。 2562允許所有單位遵守以下各項措施:預防和製止犯罪措施維持Songkran地區維持和平與秩序的措施在潑水節期間減少交通事故的措施和公共關係措施其中根據措施預防和製止犯罪已安排在潑水節期間動員犯罪2019年4月1日至17日
          重點是逮捕四起刑事案件,重點是逮捕犯罪案件槍支法案彈藥,毒品,賭博,預防和鎮壓賣淫和服務地點這是犯罪增加的根本原因以及逮捕令後的人對此,董安省警方已集成各種單位的電力,包括警察證明董裡府,邊境巡邏警察公司435,Trang高速公路警察,旅遊警察,移民警察,水警,Trang志願者防衛公司,董裡省內部安全行動部董裡省槐Y區Phraya Ratsadanupradit營第15步兵營第4步兵營,共430人。 Trang市,一個假想的事件,一個反派駕駛汽車,打破當局的檢查站,跟踪封鎖,搜索和逮捕駕駛汽車逃脫逃跑的罪犯。並且假設事件通過策略控制精神病人(瘋子)以減少對官員生命的損失由於某些事件中的過去事件導致軍官死於懸掛這種策略將有助於解決壓制事件的官員的死亡問題。這種事件的假設符合9區警察的政策,該政策要求對警官的表現更加謹慎。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys