Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » เรือนจำจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ให้ผู้ต้องขัง (ชมคลิป)

เรือนจำจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ให้ผู้ต้องขัง (ชมคลิป)

เรือนจำจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ตามทางวิถีพุทธกับชาวราชทัณฑ์ที่เรือนจำจังหวัดตรัง เพื่อให้ผู้ต้องขังได้คลายเครียด อยู่อย่างมีความสุข ถึงแม้ว่าจะถูกคุมขังอยู่ก็ตาม

ที่เรือนจำจังหวัดตรัง นายภักดี แก้วเนียม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 31 รูป ตามนโยบายของ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ที่มอบไปยังผู้บัญชาการเรือนจำและผู้อำนวยการทัณฑสถานทั่วประเทศ ให้จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ตลอดจนสรงน้ำพระพุทธรูปภายในเรือนจำ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเรือนจำ นอกจากนี้ยังอนุโลมให้จัดกิจกรรมรื่นเริง เล่นน้ำสงกรานต์ได้ตามความเหมาะสม สำหรับช่วงวันหยุดราชการในเทศกาลสงกรานต์ เรือนจำ และทัณฑสถานทั่วประเทศได้จัดโครงการเยี่ยมญาติ เนื่องในเทศกาล “วันสงกรานต์ เพื่อคืนความสุขลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และฝึกทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย มีโอกาสใกล้ชิดกับครอบครัวในช่วงเทศกาลสำคัญของประเทศไทย
ทั้งนี้ นายภักดี แก้วเนียม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า เรือนจำจังหวัดตรังได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น. โดยในช่วงเช้าจัดให้ผู้ต้องขังได้ทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งกับพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 31 รูป สรงน้ำพระพุทธรูปประจำเรือนจำ จากนั้นได้จัดกิจกรรมรื่นเริงให้ผู้ต้องขังเล่น การแข่งขันกีฬา การแสดงของผู้ต้องขัง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งเป็นกิจกรรมผ่อนคลายให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดตรัง นอกจากที่เรือนจำจังหวัดตรังแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ให้กับผู้ต้องจังในเรือนจำทั้งชั่วคราวเหรียงห้อง ซึ่งเป็นเรือนจำที่ฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ โดยมีกิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระและจะเปิดให้เยี่ยมญาติแบบใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รดน้ำดำหัวพ่อแม่และรับประทานอาหารร่วมกันภายในครอบครัว ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างขวัญกำลังใจในการกลับตนเป็นคนดีเป็นที่พึ่งของครอบครัว ภายหลังพ้นโทษไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ และคืนคนดีมีคุณค่าสู่ครอบครัว ชุมชน ตามนโยบายของอธิบดีกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมต่อไป

Trang Prison Organizing Songkran Day activities "Continuing the Songkran tradition according to the Buddhist way with the corrections at Trang prison So that prisoners can relax Live happily Even if imprisoned
          At Trang Provincial Prison, Mr. Phakdi Kaewniam, Commander of Trang Provincial Prison Presided over the merit-making ceremony to give alms to 31 monks in accordance with the policy of Pol. Gen. Nararat Sawatthanan, Director-General of the Department of Corrections Handed over to the commander of the prison and director of the correctional institution throughout the country To organize activities to preserve Thai culture By giving the prisoners the opportunity to make merit to give alms and practice meditation as well as bathing Buddha images within the prison And watering the elderly in the prison In addition, it also allows to organize festive activities. Songkran water play as appropriate For public holidays in Songkran Festival, prisons and correctional institutions throughout the country have organized a relative visit program. Due to the festival "Songkran Day to restore happiness, reduce disparity In order for the prisoners with good behavior Intend to study And practice professional skills to prepare before releasing Have a chance to be close to the family during the important festivals in Thailand.
            In this regard, Mr. Phakdi Kaewniam, the commander of Trang Provincial Prison, said that Trang Prison has organized Songkran Day activities from 08.30-14.00 hrs. In the morning, the prisoners have made merit to put food to dry food with 31 monks. Prison Buddha image Then organized a festive activity for the inmates to play sport competition Inmates' performances In order to preserve Thai culture and traditions As well as relaxing activities for prisoners in Trang prison In addition to the Trang prison Also held Songkran Day activities for those who have to be temporarily in the prison. Which is a prison that provides professional training for prisoners in agricultural occupations such as growing crops, raising animals With activities for making merit, raising monks and will open for visiting relatives closely In order for the inmates to water their parents and eat together in the family Reduce social inequality Create morale in returning to be a good person, as a family. After retiring, not returning to repeat offenses And return good people to the value of the family, community according to the policy of the Department of Corrections and the Ministry of Justice

トラン刑務所ソンクラーンデー活動の企画「トラン刑務所での訂正を伴う仏教の道に従ってソンクラーンの伝統を続ける囚人がリラックスできるように楽しく暮らす投獄されても
          トラン州刑務所にて、トラン州刑務所司令官のPhakdi Kaewniam氏矯正局長、ナララット・サワタナン少将の方針に従って、31人の僧侶に施しを与えることを功績式で決定しました。全国の刑務所の司令官および矯正機関の所長に手渡されたタイの文化を守るための活動を企画する囚人に施しを与え、瞑想を実践するだけでなく、刑務所の中に仏像を入浴させることに値する機会を与えることによってそして刑務所で高齢者に水をまくさらに、それはまた祝祭活動を組織することを可能にする。適宜ソンクラン水遊びソンクラン祭りの祝日には、全国の刑務所や矯正施​​設が相対訪問プログラムを組織しました。幸福を回復するための祭典「ソンクラーンの日のために、格差を減らす良い行動をしている囚人のために勉強するつもりですそして解放する前に準備するために専門の技術を練習しなさいタイの重要な祭りの間に家族の近くにいる機会があります。
            この点に関して、トラン州刑務所の司令官であるPhakdi Kaewniam氏は、トラン刑務所は8時30分から14時00分までソンクランデーの活動を組織していると述べた。釈迦像それから囚人が遊ぶためにお祝いの活動を組織しましたスポーツ競技被収容者の公演タイの文化と伝統を守るためにトラン刑務所での囚人のためのリラックス活動トラン刑務所に加えて一時的に刑務所にいなければならない人々のために、ソンクラーンデーの活動も開催しました。これは、作物の栽培、動物の飼育などの農業職業の囚人に職業訓練を提供する刑務所です。功を奏し、修道士を育て、親戚を密接に訪問するための活動をします。受刑者が両親に水をやり、家族で一緒に食事をするために社会的不平等を減らす家族として良い人になるために戻ることに士気をつける。引退した後、犯罪を繰り返すために戻ってこないそして、矯正省と法務省の方針に従って、善良な人々を家族の価値観、コミュニティの価値観に戻す。

董裡監獄組織潑水節活動“按照佛教的方式繼續傳統的潑潑節傳統,並在董裡監獄進行更正這樣囚犯就可以放鬆了快樂地生活即使被監禁
          在Trang省立監獄,Trang省監獄指揮官Phakdi Kaewniam先生根據懲教署署長Nararat Sawatthanan將軍的政策,主持頒獎儀式,向31名僧人施捨。交給全國監獄指揮官和懲教機構主任組織活動以保護泰國文化通過讓囚犯有機會施捨,練習冥想以及在監獄內沐浴佛像並在監獄裡給老人澆水此外,它還允許組織節日活動。 Songkran水適當播放在潑水節的公共假期,全國各地的監獄和懲教機構都組織了相關的訪問計劃。由於節日“潑水節恢復幸福,減少差距為了使囚犯行為良好打算學習並且在發布前練習專業技能在泰國的重要節日期間,有機會親近家人。
            在這方面,董裡省監獄指揮官Phakdi Kaewniam先生說,董裡監獄在08:30至14:00之間組織了潑水節活動。監獄佛像然後為囚犯組織了一場節日活動體育比賽囚犯的表演為了保護泰國的文化和傳統以及在董裡監獄的囚犯放鬆活動除了Trang監獄還為那些必須暫時入獄的人舉辦了潑水節活動。這是一所監獄,為農業職業的囚犯提供專業培訓,如種植農作物,飼養動物隨著活動的優點,培養僧侶,並將密切關注訪問親屬為了讓囚犯給父母澆水,在家裡一起吃飯減少社會不平等作為一個家庭,為回歸成為一個好人而鼓舞士氣。退休後,不再重複犯罪根據懲教部和司法部的政策,讓好人回歸家庭,社區的價值

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys