Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ฟื้นฟูประเพณีการแข่งขันเรือยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์(ชมคลิป)

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ฟื้นฟูประเพณีการแข่งขันเรือยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์(ชมคลิป)

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ฟื้นฟูประเพณีการแข่งขันเรือยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ หลังจากที่ไม่ได้จัดการแข่งขันมานาน เนื่องจากในสมัยก่อนอำเภอกันตังมีชื่อเสียงในแข่งขันเรือ เป็นอย่างมาก

ที่บริเวณท่าน้ำกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นายพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตัง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านพายเรือกระทะหัวใบ้ท้ายบอด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 การแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบทอดประเพณีการแข่งขันเรือยาวของอำเภอกันตัง และส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทเรือยาว 30 ฝีพาย มีทีมเข้าการแข่งขัน 3 ทีม การแข่งขันเรือยาว 5 ฝีพาย มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 13 ทีม และการแข่งขันพายเรือกระทะหัวใบ้ท้ายบอด
ทั้งนี้การแข่งขันเรือยาวยาวนั้นเป็นประเพณีที่ห่างหายไปนานมาก เมื่อก่อนอำเภอกันตังนั้นมีชื่อเสียงด้านการแข่งขันเรือยาวเป็นอย่างมาก มีฝีพายที่มีที่มีฝีมือและมีความสามัคคี เป็นที่รู้จักของการแข่งขันเรือยาวทั่วประเทศ แต่เนื่องจากที่ผ่านมาขาดการสนับสนุน จึงต้องหยุดไป การฟื้นฟูประเพณีการแข่งขันเรือยาว เพื่อให้เรือยาวของจังหวัดตรัง กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้ง ในส่วนบรรยากาศของการแข่งขันนั้นเป็นไปอย่างสนุกสนานอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะเริ่มจัดครั้งแรก แต่ประชาชนก็ให้ความสนใจมารรอชมการแข่งขัน ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว

Kantang District, Trang Province, reviving the tradition of a long boat race During the Songkran festival After not competing for a long time Since in the past, Kantang District was very famous for boat races.
        At the Kantang area, Kantang district, Trang province. Mr. Pornchai Suksom, Kantang sheriff Presided over the opening ceremony of the long boat race and the dumb-dinghy competition at the end of the first year of the year 2019. This competition is to preserve the culture And inheriting the tradition of the long boat race of Kantang District And promote tourism To generate income for the community The competition is divided into 3 categories: long boat type, 30 rowers, with 3 teams entering the competition, long boat races, 5 rowers. There are 13 teams participating in the competition and rowing dumb paddles at the blind end.
            The long boat race is a very long tradition. In the past, Kantang district was famous for a long boat race. There are paddlers that are skilled and harmonious. Known for long boat races throughout the country But due to lack of support Therefore had to stop Revival of the tradition of long boat races For the long boat of Trang Province Come back to fame again In the atmosphere of the competition is very fun. Even though it was first organized But the public gave attention to the devil waiting to watch the competition In the hot weather

長いボートレースの伝統を復活させるトラン県カンタン地区ソンクラン祭りの間長い間競っていなかった後昔から、カンタン地区はボートレースで非常に有名でした。
        トラン県カンタン地方のカンタン地区、カンタン保安官のPornchai Suksom氏長いボートレースの開会式と2019年の最初の年の終わりにダムディンギーの競争を主宰。この競争は文化を維持することです。そして、関東地区のロングボートレースの伝統を受け継ぎますそして観光を促進する地域社会のために収入を生み出すために競技は3つのカテゴリーに分けられます:ロングボートタイプ、30ローワー、3チームが競技に参加、ロングボートレース、5ローワー、13チームが競技に参加し、ブラインドエンドでダムパドルをローイングします。
            ロングボートレースは非常に長い伝統です。昔、艦隊地区は長いボートレースで有名でした。熟練した調和の取れたパドラーがいます。全国のロングボートレースで知られるしかし、サポート不足のためしたがって停止しなければならなかったロングボートレースの伝統の復活トラン県のロングボートに乗るまた名声を取り戻す競争の雰囲気の中でとても楽しいです。それが最初に組織されたとしてもしかし国民は悪魔に注意を向け、競争を見守っていた。暑い日に

董裡省Kantang區重振長船競賽的傳統在潑水節期間之後沒有參加比賽從過去開始,Kantang區就以賽艇而聞名。
        在董裡省Kantang區的Kantang地區。Kantang警長Pornchai Suksom先生主持2019年第一年末長船比賽和啞巴比賽的開幕式。本次比賽旨在保護文化並繼承了Kantang區長船比賽的傳統並促進旅遊業為社區創造收入比賽分為3類:長船型,30名賽艇運動員,3支隊伍參加比賽,長船比賽,5名賽艇運動員,共有13支隊伍參加比賽,並在盲人賽尾划船。
            長船比賽是一個很長的傳統。在過去,Kantang區以長船比賽而聞名。有熟練和諧的槳手。以在全國各地舉行的長船比賽而聞名但由於缺乏支持因此不得不停下來復興長船比賽的傳統對於董裡府的長船再次回歸成名在比賽的氣氛中非常有趣。即使它是第一次組織但公眾注意到了魔鬼,等著觀看比賽。在炎熱的天氣裡

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys