Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » พิธีเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน(ชมคลิป)

พิธีเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน(ชมคลิป)

จังหวัดตรังจัดพิธีเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน

ที่ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำคณะข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2562 และวันข้าราชการพลเรือน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประเทศ และประชาชนเป็นล้นพ้น สุดที่จะพรรณนาได้ เมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินั้นพระองค์ได้มีแนวทางและแก้ไขปัญหาในการปกครองประเทศชาติดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ มีความมั่งคั่งมั่นคงยิ่งว่ายุคใด ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ทรงทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวี มีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศอย่างกว้างขวาง ข้าราชการได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือนเป็นครั้งแรกมีระบบการเก็บภาษีอากร การพระศาสนา ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามมากกว่า 30 พระอาราม ล้วนงดงามวิจิตรเป็นศรีสง่าแก่พระนคร ทรงสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกประดับเป็นอาภรณ์แห่งพระบวรพุทธศาสนา ด้านการศึกษาทรงเล็งเห็นการศึกษาเป็นความเจริญของบ้านเมืองประชาชน โดยให้จารึกความรู้นานาชนิดไว้ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามมีวิชาวรรณคดี ตำรายาโหราศาสตร์ การช่าง เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสศึกษาอย่างกว้างขวาง ด้านความมั่นคงของประเทศทรงยึดหลักการรักษาศักดิ์ศรีของประเทศเป็นสำคัญ ไม่ยอมให้ชาติใดดูหมิ่น เหยียดหยามทรงป้องกันข้าศึกที่แผ่อิทธิพลเข้ามาทำลายความสงบภายในหัวเมือง ด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมลึกซึ้งทรงผ่อนปรน มิให้กระทบกระเทือนผลประโยชน์ของประเทศ และสัมพันธไมตรีระหว่างกัน ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ไว้แก่แผ่นดิน ซึ่งเก็บรักษาไว้ในถุงแดงเป็นจำนวนหลายหมื่นชั่ง ทรงนำมาเป็นค่าชดใช้แลกเปลี่ยนอธิปไตยของชาติในกรณีพิพาทดินแดน ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส อันเป็นวิกฤตการณ์ที่คับขันในสมัยนั้นอย่างยิ่งยวด พระราชกรณียกิจตลอดเวลา 27 ปี แห่งการครองราชย์ ทรงสร้างสรรค์คุณประโยชน์อเนกอนันต์อันเป็นรากฐานแห่งความเจริญวัฒนาทั้งสิ้น เป็นผลให้ชาติไทยคงความเป็นเอกราชอยู่ได้ตราบเท่าปัจจุบัน จากนั้น นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นในระดับจังหวัด จำนวน 3 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตลอดจนการอุทิศเวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย

Trang province held a ceremony on the Memorial Day of King Rama III. Phra Maha Jesada Raja And civil servants day
            At the meeting room of the Queen's Council School, Trang Province, Luechai Charoensap, Governor of Trang Province Lead the judicial commission Civil servants, soldiers, police, and people of all groups, performing ceremonies on the day of the memorial of King Rama III. Phra Maha Jesadarajracha Year 2019 and Civil Service Day His Majesty King Nang Klao Is the third King of Rattanakosin His Majesty has a royal patronage to the country. And the people were overwhelming Descriptive When he ascended to the throne, he had a guideline and solution to the rule of the nation as follows: The economy had a wealth of stability that any era in the Rattanakosin period Preserving maritime commerce There is extensive trade with foreign countries. Government officials receive a first-time payroll annuity. There is a taxation system for religion. The monastery has been renovated for more than 30 monasteries. His Highness created the scriptures of the Holy Scriptures, decorated as Buddhist robes. Education has seen education as the prosperity of the people. By inscribing various knowledge within the Phra Chetuphon Wimolmangkalaram Temple, with literature Textbook, astrology, mechanic, to give people an opportunity to study extensively The security of the country is based on the principle of maintaining the dignity of the country. Do not allow any nation to despise Disrespect the enemy that spreads influence to destroy the inner city. Relations with foreign countries With profound wisdom and grace Not to affect the interests of the country And friendship between each other His Highness gave royal property to the land. Which is stored in a red bag of several tens of thousands He brought as a compensation for the exchange of national sovereignty in the territorial dispute. Between Thailand and France Which is a critical crisis in those days Royal duties all the time, 27 years of reign He created many benefits which are the foundation of prosperity. As a result, the Thai nation maintained its independence as long as the present. Then, Luechai Charoensup, Governor of Trang Province Read the Prime Minister On the civil service day And gave honor certificates to civil servants and outstanding employees at the provincial level in 3 cases for morale In performing official duties at full capacity As well as devoting time to perform official duties

トラン省はラーマ3世の記念日に式典を開きました。プラマハJesada Rajaそして公務員の日
            トラン州クイーンカウンシルスクールの会議室、トラン県総督ルエカイ・チャロエンサップ司法委員会を率いるラーマ3世王の記念日に公務員、兵士、警察、そしてすべての集団の人々が儀式を行いました。 Phra Maha Jesadarajracha 2019年および公務員記念日陛下の王ナンクラオラタナコシンの3番目の王様です彼の陛下は国への高貴な愛顧を持っています。そして人々は圧倒的でした記述的彼が王位に登ったとき、彼は次のように国家の統治に対する指針と解決策を持っていました。海上商取引の保護外国との間には広範な貿易があります。政府職員には初の給与支払年金が支給され、宗教に対する課税制度があり、修道院は30以上の修道院で改装されています。彼の殿下は、仏教ローブとして装飾された聖書の聖典を作成しました。教育は人々の繁栄として教育を見てきました。 Phra Chetuphon Wimolmangkalaram Temple内の様々な知識を文学とともに刻むことによって教科書、占星術、整備士、人々に広範囲に勉強する機会を与える国の安全は国の尊厳を維持するという原則に基づいています。いかなる国も軽蔑することを許さない影響力を広げている敵を軽視して、都心を破壊する。海外との関係深い知恵と恵みをもって国の利益に影響を与えないためにそしてお互いの友情彼の殿下はその土地に王族の財産を与えた。これは数万の赤い袋に格納されています彼は領土紛争における国家主権の交換に対する補償としてもたらした。タイとフランスの間これは当時の重大な危機です王室の職務、27年間の治世彼は繁栄の基盤となる多くの利益を生み出しました。その結果、タイ国民は現在まで独立を維持し、トラン省知事のLuechai Charoensup首相を読む公務員デーそして、士気のために3つのケースで地方レベルで公務員と優秀な従業員に名誉証明書を与えました公務を全力で遂行する公務を遂行するための時間だけでなく
董裡省在拉瑪三世國王陣亡將士紀念日舉行了儀式。 Phra Maha Jesada Raja和公務員一天
            在董裡省總督府Luechai Charoensap的董事會女王理事會學校會議室領導司法委員會公務員,士兵,警察和所有團體的人民,在拉瑪三世國王紀念日當天舉行儀式。 Phra Maha Jesadarajracha 2019年和公務員日Nang Klao國王陛下是Rattanakosin的第三位國王國王陛下對該國有皇室贊助。人民勢不可擋無法形容當他登上王位時,他有一個指導和解決國家統治的方法如下:經濟在拉達那哥欣時期的任何時代都有著豐富的穩定性保護海上貿易與國外有廣泛的貿易往來。政府官員獲得第一次工資年金。有一個宗教稅收制度。修道院已經修復了30多個寺院。殿下創造了聖經的經文,裝飾成佛教長袍。教育將教育視為人民的繁榮。通過在Phra Chetuphon Wimolmangkalaram寺內記錄各種知識和文獻教科書,占星術,機械師,給人們廣泛研究的機會該國的安全基於維護國家尊嚴的原則。不要讓任何國家鄙視不尊重傳播影響的敵人摧毀內城。與國外的關係具有深刻的智慧和優雅不影響國家利益和彼此之間的友誼殿下給這片土地帶來了皇室財產。它存放在幾萬個紅色包裡他提出了在領土爭端中交換國家主權的補償。泰國和法國之間當時這是一場嚴重的危機皇家職責一直是27年的統治時期他創造了許多利益,這是繁榮的基礎。因此,泰國在目前的情況下保持獨立。然後,董裡省省長Luechai Charoensup讀首相在公務員日並向省級公務員和優秀員工頒發榮譽證書3項士氣在滿負荷執行公務時以及花時間執行公務

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys