Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » บรรยากาศการท่องเที่ยวทางบกที่ถ้ำเลเขากอบ จ.ตรัง (ชมคลิป)

บรรยากาศการท่องเที่ยวทางบกที่ถ้ำเลเขากอบ จ.ตรัง (ชมคลิป)

บรรยากาศการท่องเที่ยวทางบกโดยเฉพาะที่ถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากต้องการชมหินงอกหินย้อยที่สวยงามตามธรรมชาติ และต้องการลอดถ้ำท้องมังกร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ในช่วงวันจักรีที่มีวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวนมากสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังคึกตักมากยิ่งขึ้น แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง นั้นมีความสวยงามตามธรรมชาติ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลหรือแหล่งท่องเที่ยวทางบก นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแล้วแหล่งท่องเที่ยวทางบกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือที่ถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมากเช่นกัน โดยนักท่องเที่ยวให้ความสนใจพาครอบครัวเดินทางมาท่องเที่ยว ชมความงามของหินงอก หินย้อย ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และการลอดถ้ำท้องมังกร ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องนอนราบไปกับเรือ หากไม่นอนก็ไม่สามารถลอดถ้ำออกมาได้ ซึ่งสร้างความหวาดเสียวให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และมีความเชื่อว่าหากได้ลอดถ้ำท้องมังกรจะมีความเป็นเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว จึงมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปี


The atmosphere of land travel, especially at Tham Khao Kop, Huai Yot district, Trang province, has many tourists to visit. Which tourists traveling to Because they want to see beautiful stalactites and stalagmites And want to pass through the dragon stomach cave For the prosperity of oneself and family
             During the Chakri Day, which has 3 consecutive holidays, tourists will come to relax in the Trang area. Many create an atmosphere of tourism in Trang province, even more lap. Attractions in Trang Province That is naturally beautiful Almost a hundred percent Whether it is a tourist attraction by sea or land travel In addition to tourist attractions by the sea, another important land travel destination is at Tham Le Khao Kop, Huai Yot District, Trang Province. The tourists are interested in bringing their families to travel. See the beauty of natural stalactites and stalagmites. And the Dragon Cave Cave Pass Which tourists have to lie down with the boat If not sleeping, they cannot pass through the cave. Which creates a lot of excitement for tourists And is convinced that if entering the cave, the dragon dragon will have a fortune for himself and his family Therefore, there are many tourists interested in traveling in each year

特にトラン県のフアイヨット地区のタムカオコップでは、陸上旅行の雰囲気に多くの観光客が訪れます。旅行する観光客美しい鍾乳石や石筍を見たいからです。そしてドラゴンの胃の洞窟を通過したい自分や家族の繁栄のために
             3連休のチャクリデーの間に、観光客はトラン地区でリラックスするようになるでしょう。多くの人がトラン県に観光の雰囲気を作り出しています。トランの観光名所それは自然に美しいですほぼ100パーセントそれが海または陸上旅行による観光名所であるかどうか海沿いの観光名所に加えて、もう1つの重要な陸上旅行先はトラン県のフアイヨット地区のタムレカオコップです。観光客は家族を旅行に連れて行くことに興味があります。天然の鍾乳石や石筍の美しさをご覧ください。そしてドラゴンケーブケーブパスどの観光客がボートで横になっている必要があります寝ていなければ、洞窟を通り抜けることはできません。これは観光客に大きな興奮をもたらしますそして洞窟に入ると、ドラゴンドラゴンは彼自身と彼の家族のために財産を持つであろうと確信していますしたがって、毎年旅行に興味を持っている多くの観光客がいます

陸地旅行的氣氛,特別是在董裡省懷尤區Tham Khao Kop,有許多遊客參觀。哪些遊客前往因為他們想要看到美麗的鐘乳石和石筍並想通過龍胃洞穴為了自己和家人的繁榮
             在連續3個假期的Chakri日,遊客將在Trang地區放鬆身心。許多人在董裡省創造了一種旅遊氛圍,甚至更多。董裡府的景點這自然是美麗的差不多百分之百無論是海上旅遊景點還是陸地旅遊除了海邊的旅遊景點,另一個重要的陸地旅遊目的地是位於董裡府Huai Yot區的Tham Le Khao Kop。遊客有興趣帶他們的家人去旅行。欣賞天然鐘乳石和石筍的美麗。和龍洞洞穴通行證哪些遊客不得不躺下船如果不睡覺,他們就無法通過洞穴。這給遊客帶來了很多刺激並且確信如果進入洞穴,龍龍將為自己和他的家人發財因此,每年有很多遊客對旅遊感興趣

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys