Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี (ชมคลิป)

ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี (ชมคลิป)

เหล่าข้าราชการในจังหวัดตรัง จัดพิธีเนื่องในวันจักรี และรำลึกและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้สถาปนาและทำนุบ้านเมืองจนเป็นปึกแผ่นมาจนถึงปัจจุบัน

ที่ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะต่อพระบรมสาทิสลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องใน วันจักรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและแสดงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญู กตเวทิตา ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี และทรงปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ทั้งยังเป็นแบบอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยของพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมาโดยลำดับ
สืบเนื่องจาก วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย และต่อมาในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 4 พระองค์ คือรูปหล่อรัชกาลที่ 1 – 4 เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และโปรดเกล้าให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และมีการย้ายที่หลายครั้ง เช่น พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท และพระที่นั่งศิวาลัยปราสาทเป็นต้น ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้ย้ายพระบรมรูปทั้ง 4 (ร.1-4) มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระชนกนาถ จนกระทั่ง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล จึงสำเร็จลุล่วง และได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายนปีนั้น และต่อมา โปรดเกล้าฯ ให้เรียกวันที่ 6 เมษายนว่า วันที่ระลึกมหาจักรี หรือที่เรียกกันโดยย่อว่าวันจักรี นั่นเอง

Government officials in Trang Province Held a ceremony on the Chakri Day And commemorate and express their loyalty to the King of the Chakri dynasty That has established and made the country until being united until the present
            At the meeting room of the Queen's Council School, Trang Province, Luechai Charoensap, Governor of Trang Province Along with the head of government agencies, military officers, police officers, laying trees to pay homage to the monk Of His Majesty King Bhumibol Adulyadej's Great World on the Chakri Day in order to commemorate and show loyalty Showing gratitude to the King Rama I, the Great Buddha The King of the Chakri Dynasty Who had established Rattanakosin as a capital city And ruled the people of Thailand to be peaceful It is also a model for the Thai King of the Chakri Dynasty. Has followed in succession following the sequence
             Due to the date of April 6, 2325, it is the day that King Rama I of the Great Sky. Ascended to the throne as the king of the Chakri Dynasty And created Bangkok Is the capital of Thailand and later in the year 2416, King Chulalongkorn So please To cast the statue of His Majesty the King, the 4 Reverend King Rama IV, to be enshrined for the next King Royal family members, civil servants and the public were honored with a memorial to His Majesty the King. Is customary once a year And please bring it to be enshrined on the Dusit Maha Prasat Throne Hall And has moved many times, such as the Putthasavasaram Throne Hall And the Sivalai Throne Hall, etc. Later, in the reign of King Rama VI, he moved the statue of King Rama IV (Ror. 1-4) to the Phra Thepthaworn Castle. In the Temple of the Emerald Buddha Together with the statue of King Rama 5, Phra Chanoknat, until in April 1918, the restoration of the construction and enshrining the statue of the five reigns was completed. And has a royal command Announcement to set up a royal ceremony to pay homage to the statue on April 6 of that year, and later ordered to call on April 6 that the Maha Chakri Memorial Day. Or referred to briefly as the Chakri Day itself

トラン県の役人チャクリデーの式典を開催しましたそしてチャクリ王の王に対する彼らの忠誠心を記念して表明するそれは現在まで統一されるまで国を確立して作った
            トラン州クイーンカウンシルスクールの会議室、トラン県総督ルエカイ・チャロエンサップ政府機関の長、軍の将校、警察官と共に、修道士に敬意を払うために木を敷く忠誠を記念し、忠誠を示すためのチャクリーデーの陛下王Bhumibol Adulyadejの素晴らしい世界のラーマ1世、大仏に感謝の意を表しますチャクリ王朝の王首都としてラタナコシンを設立した人そしてタイの人々が平和であることを支配したそれはまたチャクリ王朝のタイ王のモデルです。シーケンスに従って連続してフォローしている
             2325年4月6日の日付のために、それは大空のラーマ1世王がいた日です。チャクリ王朝の王として王位に昇格そして作成されたバンコクタイの首都であり、2416年の後半には、チュラロンコン王だからどうぞ陛下の像、ラマ4世牧師4世を次の王のために祀る王室の家族、公務員および公衆は、陛下の王への記念碑を受賞しました。年に一度の習慣ですそしてそれをDusit Maha Prasat Throne Hallに祀られるよう持参してくださいそして何度も動いてきた、そのようなPutthasavasaram Throne Hallまた、シヴァライ王座ホールなど後に、ラーマ6世の治世に、ラーマ4世の像(1〜4番)をプラセプタウーン城に移しました。エメラルド寺院で1918年4月までラーマ5世の王プラナノナットの像と共に、建造物の修復と5つの治世の像の祀が完了しました。そして王室の命令がありますその年の4月6日に像に敬意を払うために王室の儀式を設定する発表、そして後で4月6日にそのことをマハチャクリ記念日と呼ぶよう命じました。あるいは、チャクリーデーそのものとも呼ばれます。

董裡府政府官員在Chakri日舉行儀式並紀念和表達他們對Chakri王朝之王的忠誠這已經建立並使這個國家直到現在一直團結起來
            在董裡省總督府Luechai Charoensap的董事會女王理事會學校會議室隨著政府機關負責人,軍官,警察,鋪設樹木向僧人致敬在Chakri日陛下國王普密蓬·阿杜德陛下的偉大世界,以紀念和表現忠誠感謝國王拉瑪一世,偉大的佛陀查克里王朝的國王誰將拉達那哥欣建立為首都並且統治泰國人民是和平的它也是Chakri王朝泰國國王的典範。按照順序依次進行
             由於2325年4月6日,這是大天空國王拉瑪一世的日子。作為查克里王朝的國王昇為王位並創造了曼谷是泰國的首都,也是2416年的國王朱拉隆功好的,請投下國王陛下的雕像,國王拉瑪四世牧師,供奉下一任國王皇室成員,公務員和公眾都榮幸地紀念國王陛下。習慣每年一次請把它帶到Dusit Maha Prasat王座大廳並且多次移動,例如Putthasavasaram Throne Hall和Sivalai王位大廳等後來,在國王拉瑪六世統治時期,他將拉瑪四世國王(羅馬書1-4)的雕像搬到了Phra Thepthaworn城堡。在玉佛寺與國王拉瑪5,Phra Chanoknat的雕像一起,直到1918年4月,建築的恢復和五尊統治的雕像完成。並擁有王室指揮權宣佈於當年4月6日舉行皇室儀式向雕像致敬,後來於4月6日下令召集瑪哈查克里陣亡將士紀念日。或簡稱為Chakri Day本身

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys