Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแม่น้ำตรัง (ชมคลิป)

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแม่น้ำตรัง (ชมคลิป)

จังหวัดตรังประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแม่น้ำตรัง แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดตรังเพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ณ “แม่น้ำตรัง”ที่วัดประสิทธิชัย หรือวัดท่าจีน ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งกำหนดให้เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี ท่ามกลางประชาชนที่มาเข้าร่วมกว่า 1,000 คน
โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นพราหมณ์ได้มีการอ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยาดา เทพารักษ์ ผู้ดูแลรักษาสถานที่น้ำศักดิ์สิทธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ จนเมื่อเวลา 11.52 น. ซึ่งเป็นฤกษ์ที่ใช้ตักน้ำ โดยถือฤกษ์เวลา 11.52 – 12.38 น. พร้อมกันทุกแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่เชิญขันสาครและที่ตักน้ำไปยังแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาคร ปริมาณร้อยละ 80 ของขันสาคร จากนั้นเจ้าหน้าที่ปิดฝาขันสาครห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาว ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้เชิญน้ำสาครและที่ตักน้ำ จัดขบวนเชิญขันสาครน้ำศักดิ์สิทธิ์และที่ตักน้ำ ขึ้นรถเดินทางไปยังพระอุโบสถ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จังหวัดตรัง เพื่อไปรอประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกต่อไป

Trang province performed a ceremony to sacrifice water from the Trang River. Holy water in Trang province to bring the royal wedding ceremony Due to the coronation His Majesty the King Bintornthep Thep Yarangkun
                At "Trang River" at Prasitchai Temple Or Wat Tha Chin, Bang Rak Subdistrict, Mueang District, Trang Province which is designated as a sacred water source used for ceremonies for sacrificing holy water To bring to the royal wedding ceremony Due to the coronation His Majesty the King Bintornthep Theerawarangkun, Mr. Luechai Chareonsap, Governor of Trang Province, along with Deputy Governor of Trang Province Head of Government Service, Military Service, Police, Local Leader And related officers participated in the ceremony among the people who attended more than 1,000 people
                With a ceremony to pay respect to the image of the image His Majesty the King Bintornthep Thep Yarangkun Then the Brahmin had read the revelations of the sacrifice. To worship the goddess Yada Thepharak, the keeper of Nam Sak Sith The provincial governor read the ritual spell to draw water until 11.52 hrs. By holding auspicious time at 11.52 - 12.38 hrs. At the same time, all sacred water sources throughout the country Governor With the officials invited the sea and the water to the holy water By the provincial governor scooping water from the holy water into the sea of ​​80 percent of the sea Tie a white ribbon Before the provincial governor and the officials who invited Nam Sakorn and water scoop Arranged a procession to invite the sacred sea water and water scoop Take the bus to go to the Buddhist temple. Wat Kae Phang, Surin, Phra Aram Luang, Thap Thiang Subdistrict, Mueang District, Trang Province.

トラン県はトラン川から水を犠牲にする式を行った。王室の結婚式をもたらすトラン県の聖水戴冠式のため王の陛下Bintornthep Thep Yarangkun
                プラシチャイ寺院の「トラン川」にてあるいは、Trang州Mueang地区のBang Rak地区、Wat Tha Chinが聖水を犠牲にする儀式に使用される神聖な水源として指定されている。王室の結婚式に持ち込む戴冠式のため王の陛下Bintornthep Theerawarangkun、Mr. Luechai Chareonsap、Trang州副知事、Trang省副知事行政サービス、軍事、警察、地域のリーダーそして関係者は1,000人以上の人々に出席した人々の間で式に参加しました
                画像の画像を尊重する儀式付き王の陛下Bintornthep Thep YarangkunそれからBrahminは犠牲の啓示を読んだ。ナムサクシスの守護者であるヤダテファラック女神を崇拝するために州知事は儀式の呪文を読み11.52時間まで水を吸いました。 11.52 - 12.38時間の縁起の良い時間を過ごすことによって、同時に、全国の神聖な水源すべて州知事役人たちと一緒に海と水を聖なる水に招待した州知事が聖水から海の80パーセントの海に水をすくうことによって白いリボンを結ぶ州知事とNam Sakornと水スクープを招いた職員の前神聖な海の水と水のすくいを招待する行列を用意しましたバスに乗って仏教寺院へ行きます。 Wat Kae Phang、スリン、Phra Aram Luang、Thap Thiang地区、Mueang地区、Trang Province。

董裡省舉行儀式,以犧牲董里河的水。在董裡省的聖水帶來皇家婚禮由於加冕國王陛下Bintornthep Thep Yarangkun
                在Prasitchai寺的“Trang河”或者Trang省Mueang區Bang Rak街道Wat Tha Chin,被指定為神聖的水源,用於祭祀聖水的儀式帶來皇室婚禮由於加冕國王陛下Bintornthep Theerawarangkun,Trang省省長Luechai Chareonsap先生以及董裡府副省長政府服務,軍隊,警察,地方領導人相關人員參加了參加1000多人參加的儀式
                通過儀式來尊重圖像的形象國王陛下Bintornthep Thep Yarangkun然後婆羅門讀了犧牲的啟示。為了崇拜女神Yada Thepharak,Nam Sak Sith的守護者省長讀了儀式汲取水,直到11.52小時。吉祥時間為11.52-12.38小時。與此同時,全國所有神聖的水源省長隨著官員邀請大海和水到聖水由省長舀水從聖水入海的80%的海綁一條白絲帶在省長和邀請Nam Sakorn和水瓢的官員之前安排遊行邀請神聖的海水和水勺坐公共汽車去佛教寺廟。 Wat Kae Phang,Surin,Phra Aram Luang,Thap Thiang街道,董裡府Mueang區。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys