Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน พร้อมหน่วยงานร่วม ลงพื้นที่ตรวจสอบหอพักฯ (ชมคลิป)

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน พร้อมหน่วยงานร่วม ลงพื้นที่ตรวจสอบหอพักฯ (ชมคลิป)

เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบหอพัก เพื่อตรวจสอบและกำชับให้เจ้าของหอพัก สังเกตบุคคลต้องสงสัย ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งเป็นการป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดตรัง หลังจากมีการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบ

พ.อ.พิชิต โชติแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง (ทหาร) สั่งการให้ ร.ต.อ.ประหยัด ทองสม หัวหน้างานนโยบายและงานมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง ,พ.อ.พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สั่งการให้ ร.ท.ชินกฤษ หนูนาค นายทหารฝ่ายการข่าว กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ,มวท.ศุภโชค ช่วยคุ้ม รองผู้บังคับกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนตรัง ที่1 ลงพื้นที่ตรวจสอบหอพัก หลายแห่งในเขตอำเภอเมืองตรัง ภายหลังจากที่คนร้ายก่อเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูล ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับเจ้าของหอพัก เพื่อทำความเข้าใจ โดยชี้แจงให้ทราบถึงการมาตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือจากเจ้าของหอพัก ให้ช่วยสังเกตบุคคลเข้าออกภายในหอพัก เพื่อเป็นกันป้องกันบุคคลแปลกปลอมเข้ามาอาศัย ที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดตรัง หากมีบุคคลแปลกปลอมเข้ามาบริเวณหอพักหรือเข้ามาในพื้นที่ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทัน ทางเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการมาตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยทันที นอกจากนี้จะขอความร่วมมือไปยังผู้นำศาสนาอิสลาม ให้ช่วยสังเกตพฤติกรรมและบุคคลที่เดินทางเข้มาในพื้นที่อีกด้วย เพื่อเป็นการป้องการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดตรัง ขณะนี้หลายหน่วยงานได้เร่งลงพื้นที่เพื่อหาข่าวและตรวจสอบบุคคลต่างๆอย่างต่อเนื่อง 2559 ที่ผ่านมา

Internal Security Operations Officer, Trang Administrative Officer And military officers from the 4th Infantry Battalion, 15th Infantry Regiment, Phraya Ratsadanupradit Camp, Huai Yot District, Trang Province down the dormitory inspection area To check and enforce dormitory owners Observe the suspect Traveling into the area Which prevents the cause of unrest in Trang Province After the unrest
            Col. Pichit Chotikaew, Deputy Director of Internal Security, Trang Province (Soldier) instructed R. Gen. Thongthong Som, Head of Policy and Labor Affairs Internal Security Operations Division, Trang, Col. Peerapong Wallapait, the 4th Infantry Battalion Regiment, 15th Infantry Regiment, Phraya Ratsadanupradit Camp, Huai Yot District, Trang Province Lt. Chinnakit Narkak, Military News Officer 4th Infantry Battalion, 15th Infantry Regiment Many places in the district of Trang After the villains committed unrest In Phatthalung and Satun provinces Which the staff talked to the owner of the dormitory To understand By clarifying the examination of the staff However, the request for cooperation from dormitory owners To help observe the person entering and leaving the dormitory In order to prevent foreign bodies from entering That may come into the area in Trang Province If there is a foreign person entering the dormitory area or entering the area Please notify the authorities immediately. The staff will proceed to investigate the suspected person immediately. In addition, he would ask for cooperation from the Islamic leaders. To help observe behaviors and people traveling in the area as well In order to prevent the unrest in Trang Province At this time, many agencies have accelerated into the area to find news and check various people continuously in the past 2016.

トラン内部セキュリティオペレーションオフィサー執行役員そして、第4歩兵大隊、第15歩兵連隊、トラン県、フアイヨット地区、プラヤ・ラサダナプラディット・キャンプの兵士たちが寮の検問所を下って寮の所有者を確認し、執行する容疑者を観察する地域への旅トラン省の不安の原因を防ぐ不安の後
            トラン省(内部兵士)の内部安全保障担当副所長のピチット・コチコー大佐は、政策・労働問題担当部長のR.ジェン・トンソン・ソムに指示を出した。トラン内部警備事業部、トラン、ピーポン・ワラパイト大佐、第4歩兵大隊連隊、第15歩兵連隊、トラン県フアイヨット地区プラヤ・ラタダナプラディット・キャンプ軍事ニュースオフィサーのChinnakit Narkak中尉第4歩兵大隊、第15歩兵連隊、Phraya Ratsadanupraditキャンプ、SuphachakornアシスタントKhumkhum Khum、ボランティア準州軍第1の副司令官は、寮の検査区域に入りました。トランの地区の多くの場所悪役が不安を犯した後PhatthalungとSatun地方でスタッフが寮の所有者に話しかけたもの理解する職員の審査を明確にすることによってただし、寮所有者からの協力要請寮に出入りする人の観察を助ける異物の侵入を防ぐためそれはトラン省の地域に入るかもしれない寮に入る、または入るただちに当局に連絡してください。スタッフは直ちに容疑者の調査を進めます。さらに、彼はイスラムの指導者たちに協力を求めます。行動や周辺を移動する人々の観察にも役立つトラン省の不安を防ぐために現時点では、過去2016年の間、多くの機関がニュースの検索やさまざまな人々のチェックを継続的に行っています。

Trang內部安全運營官行政幹事來自董裡省槐Y區Phraya Ratsadanupradit營第15步兵團第4步兵營的軍官在宿舍檢查區下來檢查並強制執行宿舍業主觀察嫌犯前往該地區這可以防止董裡省的騷亂動亂之後
            董裡省(士兵)內部安全副主任Pichit Chotikaew上校指示政策和勞工事務負責人Thongthong Som R. Gen.特朗省淮河區Phraya Ratsadanupradit營第15步兵團第4步兵營軍團Peerapong Wallapait內部安全行動科軍事新聞官Chinnakit Narkak中校第15步兵團,第14步兵團,Phraya Ratsadanupradit營地,Suphachakorn Assist。志願者領土第1號隊副指揮官Khumkhum Khum進入宿舍檢查區。董里區的許多地方惡棍犯下動亂之後在博他崙和沙敦省其中工作人員與宿舍老闆交談要明白通過澄清工作人員的審查但是,宿舍業主的合作要求幫助觀察進出宿舍的人為了防止異物進入這可能會進入董裡省的這個地區如果有外國人進入宿舍區或進入該區域請立即通知當局。工作人員將立即對疑似人員進行調查。此外,他還會要求伊斯蘭領導人給予合作。幫助觀察行動和在該地區旅行的人為了防止董裡省的騷亂此時,許多機構已加速進入該地區,以便在2016年不斷查找新聞和檢查各種人。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys