Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » กาชาดจังหวัดตรังจัดโครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาสภากาชาดไทย(ชมคลิป)

กาชาดจังหวัดตรังจัดโครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาสภากาชาดไทย(ชมคลิป)

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรังจัดโครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาสภากาชาดไทยจังหวัดตรัง เพื่อให้จิตอาสาได้คอยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความยากลำบากหรือช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบภัยต่างๆที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งยึดตามแนวพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน

ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาสภากาชาดไทยจังหวัดตรังพร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “พลังบวกกับการทำงานอย่างมีความสุข” โดยมี นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ตามที่สภากาชาดไทย ได้จัดให้มีการรับสมัครจิตอาสาสภากาชาดไทย ตั้งแต่ปี 2558 ทุกจังหวัด และกำหนดให้มีการพัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย เพื่อนำไปสู่แบบเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทยในอนาคต เหล่ากาชาดจังหวัดตรังจึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาสภากาชาดไทยจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562
สำหรับการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาสภากาชาดไทยจังหวัดตรัง เพื่อให้จิตอาสาสภากาชาดไทยได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้มีการบริหารจัดการระบบจิตอาสาสภากาชาดไทยอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสาสภากาชาดไทยให้เป็นองค์กรจิตอาสาอย่างแท้จริงและช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน นอกจากนี้ยังได้มอบเสื้อกั๊กให้กับจิตอาสา 100 คนอีกด้วย

Trang Red Cross Office organized the volunteer development project for the Thai Red Cross Society in Trang. In order to help the volunteers to help people who have difficulty or help people who suffer from various disasters Along with following the royal speech of His Majesty the King In helping people
            At the Trang Science Center for Education, Mr. Luechai Charoensap, Governor of Trang Province Presided over the opening ceremony of the Trang Red Cross Volunteer Spiritual Potential Development Project with special lectures on topics "Positive energy and working happily" by Mrs. Uait Chareonsap, president of Trang Red Cross, reported at the Science Center for Education Trang According to the Thai Red Cross Has organized volunteer recruitment, the Thai Red Cross since 2015, all provinces and requires the development of the Volunteer Red Cross In order to be a volunteer for the Thai Red Cross Society in the future The Trang Red Cross has therefore provided a project to develop the volunteer spirit of the Thai Red Cross Society in Trang. FY 2019 between 9-10 March 2019
           For organizing the project to develop the volunteer spirit of the Thai Red Cross Society in Trang In order to help the volunteers of the Thai Red Cross to know the roles, duties and guidelines for the work of helping people in the area And in order to systematically manage the volunteer system of the Thai Red Cross As well as to drive the volunteer work of the Thai Red Cross to be a true volunteer organization and help to work in the area effectively There were 100 participants in the training. In addition, the vest was given to 100 volunteers.

トラン赤十字オフィスはトランでタイ赤十字社のためのボランティア開発プロジェクトを組織しました。ボランティアが困難な人々を助けたり、様々な災害に苦しんでいる人々を助けたりするために王陛下の王室演説に従うことに加えて人々を助けることに
            トラン科学教育センター、トラン州知事ルエイ・チャルンサップ氏トピックに関する特別講演とともに、トラン赤十字ボランティア精神的能力開発プロジェクトの開会式を主宰トラン赤十字社長のUait Chareonsap夫人による「前向きなエネルギーと幸せに働く」がサイエンス教育センターTrangで報告されたタイ赤十字によると2015年以来、ボランティア募集、タイ赤十字、すべての州を組織しており、ボランティア赤十字の開発を必要としています将来タイ赤十字社のボランティアになるためにそれ故トラン赤十字社はトランでタイ赤十字社のボランティア精神を発展させるためのプロジェクトを提供しました。 2019年度、2019年3月9〜10日
           トランでタイ赤十字社のボランティア精神を養うためのプロジェクトを企画したことに対してタイ赤十字のボランティアが地域の人々を支援する仕事の役割、義務および指針を知るのを助けるためにそしてタイ赤十字のボランティア制度を体系的に管理するためにタイ赤十字のボランティア活動を真のボランティア組織にし、その地域で効果的に活動するのを助けることを推進すること研修には100人の参加者があり、さらに100人のボランティアにベストが与えられました。

董里紅十字會為董裡的泰國紅十字會組織了志願者發展項目。為了幫助志願者幫助有困難的人或幫助遭受各種災害的人跟隨國王陛下的王室演講在幫助人們
            在Trang科學教育中心,Trang省省長Luechai Charoensap先生主持董事會紅十字志願者精神潛能開發項目的開幕式,並舉辦專題講座Trang Red Cross總裁Uait Chareonsap女士在教育中心科學中心報導了“積極的能量和愉快的工作”根據泰國紅十字會自2015年以來,已組織志願者招募,泰國紅十字會,所有省份,並要求發展志願者紅十字會為了成為未來泰國紅十字會的志願者因此,董里紅十​​字會提供了一個項目,以發展董裡泰國紅十字會的志願精神。 2019年2019年3月9日至10日
           為組織項目,培養紅十字會的志願者精神,Trang為了幫助泰國紅十字會的志願者了解幫助該地區人民的工作的角色,職責和指導方針並且為了系統地管理泰國紅十字會的志願者係統除了推動泰國紅十字會的志願者工作成為一個真正的志願者組織,並幫助有效地在該地區工作參加培訓的人數達到100人。此外,還有100名志願者參加了背心。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys