Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่แนะนำเกษตรกรในการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง (ชมคลิป)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่แนะนำเกษตรกรในการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง (ชมคลิป)

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดตรัง ลงพื้นที่แนะนำเกษตรกรในการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ในขณะที่โครงการชลประทานตรัง เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่บริเวณริมคลองประทาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สั่งการให้เตรียมพร้อมในการรับมือการเกิดภัยแล้ง

นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายประกอบ ยนต์อยู่ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานตรัง นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในหมู่ที่ 4 ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกร เรื่องแนวทางการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวมีการปลูกแตงโมและเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน ประมาณ 300 ไร่ พร้อมกับตรวจแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลนาพละ ที่มีอยู่ในพื้นที่ จากนั้นคณะได้เดินทางไปที่หมูที่ 6 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง ซึ่งเป็นพื้นที่ทำนาปรังซึ่งได้เริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข. 61 จำนวน 40 ไร่ โดยอยู่ระหว่างการส่งน้ำจากระบบชลประทานเข้าพื้นที่นาข้าว และเดินทางไปจุดสุดท้ายที่แปลงเกษตรแปลงใหญ่ ม.๒ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอนาโยง ร่วมพบปะเกษตรกรและให้ความรู้ด้านการเกษตร ซึ่งพบว่าเกษตรกรกำลังปรับพื้นที่เตรียมทำนาปรัง จำนวน 200 ไร่ นาแปลงใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าวมีเกษตรกรจากหมู่ที่ 1-4 ตำบลนาข้าวเสีย เข้าร่วมโครงการทำนาแปลงใหญ่
นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง กล่าวว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กำชับให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดูแลสถานการณ์ภัยแล้ง ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากประชาชนหรือเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ให้รีบลงไปช่วยเหลือในทันที ทั้งนี้เกษตรกรที่อยู่บริเวณริมคลองชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา สามารถทำการเกษตรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น แตงโม ข้าวโพด ส่วนนาปรังนั้นสามารถทำได้แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดหากอยู่นอกพื้นที่กำหนดไม่สามารถทำได้ หากฝ่าฝืนจะทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน และได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นนั้นทางจังหวัดตรังสามารถรับมือการเกิดภัยแล้งได้อย่างแน่นอน

Agencies under the Ministry of Agriculture and Cooperatives In Trang Province Post the area to introduce farmers to grow crops during the dry season. While Trang Irrigation Project Preparing to help farmers in the area along the canal Which is in accordance with the policy of the Minister of Agriculture and Cooperatives Who ordered to be prepared to cope with drought
           Mr. Boonchai Somthip, Agriculture and Cooperative, Trang Province Along with Mr. Prakobyon Yoon, Head of Water Transmission and Maintenance Division 1, Trang Irrigation Project, Mr. Pravit Techchiwapong Kaset, Muang District, Trang Enter the area to meet farmers in Moo 4, Na Phala Sub-district, Mueang District, Trang Province. To educate farmers Subject: Guidelines for growing plants during the dry season The farmers in the area have watermelon cultivation and prepare about 300 rai of sweet corn planting area, along with checking water sources for agriculture in the Na Phala subdistrict that is in the area. After that, the group traveled to Pork at Na Nang Nuea Subdistrict, Na Yong District, which is the area for making off-season rice, which began sowing seeds of Khor 61 61 varieties of rice. And travel to the last point at Pla Yai Agricultural Plot, Moo 2, Na Khao Subdistrict, Na Yong District with agricultural officials in Na Yong District Meet farmers and educate agriculture. Which found that farmers are adjusting the area to prepare for the off-season amount of 200 rai of land in large areas. There are farmers from Moo 1-4, Na Khao Subdistrict Join the large-scale farming project
              Mr. Boonchai Somthip, Agriculture and Cooperative, Trang Province Said that the area is in accordance with the policy of the Minister of Agriculture and Cooperatives That ordered all provinces to prepare for drought situations to occur In this regard, Mr. Luechai Charoensup, Governor of Trang Province Urged the committee appointed to take care of the drought situation Keep monitoring the situation closely. If people or farmers have suffered Hurry to help immediately The farmers located along the irrigation canal on both the left and the right bank Can do agriculture, grow plants that use less water, such as watermelon, corn, and second season rice can be done, but must be in the designated area, if outside the designated area can not do If violations will cause farmers to suffer. And was damaged However, the drought situation that will occur in the province of Trang can certainly handle the drought.

農業協同組合省の機関トラン県乾季の間に作物を育てるために農民を紹介するために地域を掲示しなさい。トラン灌漑事業中運河沿いの地域の農家を助けるための準備どちらが農協大臣の方針に従っていますか干ばつに対処する準備をしている人
           トラン県農業協同組合ブンチャイ・ソムティップ氏トラン灌漑プロジェクト水道・維持管理課1部長プラコビヨン・ユン氏とともに、トランのムアン県Pravit Techchiwapong Kaset氏Moo 4、Na Phala Sub-district、Mueang District、Trang Provinceで農民と出会う地域を入力してください。農民を教育する題目:乾季に植物を栽培するためのガイドラインこの地域の農民たちはスイカ栽培をしており、その地域にあるナファラ地区の農業用水源をチェックするとともに、約300ライのスイートコーンを植える地域を用意しています。その後、グループはナヨン郡のNa Nang Nuea地区の豚肉を訪れました。そこでは、灌漑システムから水田に水を配給する過程で、Khor 61 61種のイネの種を蒔き始めました。そして、Na Yong地区の農業関係者と一緒に、Pla Yai農業地区、Moo 2、Na Khao地区、Na Yong地区の最後の地点まで移動します。農民に会い、農業を教育する。これは、農民たちが広い地域で200レーの土地の季節外の量に備えて面積を調整していることを発見しました。大規模農業プロジェクトに参加する
              トラン県農業協同組合ブンチャイ・ソムティップ氏この地域は農協大臣の方針に従っていると述べた。それはすべての州に干ばつの状況が起こるのを準備するように命じましたこの点に関して、トラン州知事のLuechai Charoensup氏干ばつ状況に対処するよう任命された委員会に働きかけた状況を注意深く監視し続けてください。人や農民が苦しんでいるのならすぐに助けを急ぐ左岸と右岸の両方で灌漑用水路に沿っている農民農業はできますが、スイカ、トウモロコシ、セカンドシーズンの米など、水の使用量が少ない植物を栽培することはできますが、指定地域外ではできない場合は、指定地域内でなければなりません。違反が農民を苦しめることになるならば。そして破損しましたしかし、トラン州で起こる干ばつの状況は確かに干ばつを処理することができます。

農業和合作社部下屬的機構在董裡府在乾旱季節,將該地區引入農民種植作物。而Trang灌溉項目準備幫助運河沿岸地區的農民這符合農業和合作社部長的政策誰下令準備好應對乾旱
           董裡省農業與合作社Boonchai Somthip先生與Trang灌溉項目水輸送與維護部門負責人Prakobyon Yoon先生,董事會Muang區Pravit Techchiwapong Kaset先生一起進入與董裡省Mueang區Na Phala街道Moo 4的農民會面的區域。教育農民主題:旱季種植植物的指南該地區的農民種植西瓜,準備約300裡的甜玉米種植區,並檢查該地區Na Phala分區的農業水源。之後,該小組前往位於Na Yong區Na Nang Nuea街區的Pork,這是製作淡季水稻的地區,該地區開始播種Khor 61種61種水稻的種子。然後前往Na Yong區Na Khao街道Moo 2 Pla Yai農業地塊的最後一點,在Na Yong區的農業官員認識農民並教育農業。結果發現,農民正在調整面積,為大面積的200 rai土地做淡季準備。還有來自Moo 1-4,Na Khao分區的農民加入大型農業項目
              董裡省農業與合作社Boonchai Somthip先生說該地區符合農業和合作社部長的政策這命令所有省份為乾旱情況做好準備在這方面,董裡省省長Luechai Charoensup先生敦促委任的委員會負責處理乾旱情況密切監控情況。如果人或農民遭受了苦難快點馬上幫忙農民位於左岸和右岸的灌溉渠沿可以做農業,種植少用水的植物,如西瓜,玉米和第二季米都可以,但必須在指定區域,如果在指定區域外不能做如果違規行為會導致農民受苦。並且被損壞了然而,Trang省將出現的干旱情況當然可以解決乾旱問題。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys