Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » แถลงการณ์วันสตรีสากล (ชมคลิป)

แถลงการณ์วันสตรีสากล (ชมคลิป)

กลุ่มผู้หญิงเครือข่ายสลัม  4 ภาคและกลุ่มผู้หญิงเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด แถลงการณ์วันสตรีสากล เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือและแก้ปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัย  การประกอบอาชีพ

ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดตรัง กลุ่มผู้หญิงเครือข่ายสลัม  4 ภาคและกลุ่มผู้หญิงตัวข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด  ประมาณ 50 คน ยื่นหนังถือถึงรัฐบาลผ่านนายไพบูลย์  โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เพื่อขอความช่วยเหลือ ทั้งนี้เครือข่ายสลัม 4 ภาค  เป็นองค์กรประสานงานของคนจนเมืองและเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเพื่อเขาบรรทัด   องค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินคุณภาพชีวิตคนจนเมืองและชนบท ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมณรงค์เนื่องในวันสตรีสากล เพื่อให้ตระหนักคุณค่าของผู้หญิงที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์งานพัฒนาและสร้างสันติสุขในสังคมผู้หญิงมีบทบาทสำคัญไม่น้อยไปกว่าพลังกลุ่มอื่นๆในสังคมที่เคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งมิติบ้านที่อยู่อาศัยได้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความเป็นธรรม  กลุ่มผู้หญิงทำหน้าที่ในหลายบทบาทตั้งแต่เป็นผู้นำครอบครัว  ผู้นำชุมชน  เป็นพลังที่ยึดโยงความเป็นชุมชนให้ดำรงอยู่และการดำรงอยู่ของชุมชนคนจนเมืองและคนจนในชนบทมีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตและเกื้อกูลคนในสังคม   ให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ยากลำบาก  จากการเป็นแรงงานรับจ้างต่างๆ  ทั้งภาคการผลิต  ทำไร่ทำสวน  การก่อสร้าง  การบริการ  เป็นแม่ค้าขายผลไม้ ขายอาหาร เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้หญิงต้องเผชิญกับความยากลำบากและประสบกับปัญหาต่างๆในการดำรงชีวิตมากมาย ตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจในครอบครัว  การดูแลเลี้ยงดูบุตร  และยังต้องต่อสู้กับภัยคุกคามทางนโยบายของรัฐ ที่กระทบต่อความมั่นคงของชุมชน  โดยเฉพาะโครงการพัฒนาของรัฐด้านต่างๆเช่น โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง และนโยบายการทวงคืนผืนป่า  ที่ทำให้ต้องถูกไล่รื้อ  ถูกแจ้งจับดำเนินคดีตามกฎหมาย  คนในพื้นที่ต้องประสบกับสภาวะการไร้ที่อยู่อาศัย ครอบครัวและชุมชนต้องล่มสลายโดยไม่มีกลไก มาตรการ มีนโยบายของรัฐที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาเป็นการซ้ำเติมและสร้างความรุนแรงต่อผู้หญิงดัง  นั้นกลุ่มผู้หญิงเครือข่ายสลัม 4 ภาคและกลุ่มผู้หญิงเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด  ในฐานะที่เป็นกลุ่มที่สร้างการพัฒนาเมืองและชนบท  จึงมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อผู้หญิง  เพื่อไม่ให้เป็นการลดทอนคุณค่าลดทอนศักยภาพและสร้างความรุนแรงกับผู้หญิง  จึงมีข้อเสนอให้รัฐบาลดำเนินการจำนวน 3 ข้อ 1 ด้านการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงในที่อยู่อาศัย  2ด้านการจัดสวัสดิการทางสังคมเพื่อเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต  3 การประกอบอาชีพของคนจน หลังจากยื่นหนังสือแล้วจึงแยกย้ายพากันกลับ

4 slum network women groups and women groups, land reform network, mountain line International Women's Day Statement Calling on the government to help and solve housing problems occupation
            At the Trang City Hall The group of women in the 4 slum network network and a group of women in the mountainous land reform network of about 50 people submitted the movie to the government through Mr. Phaiboon Oam, Deputy Governor of Trang Province. For help The 4-slum network is a coordinating organization for the poor and the land reform network for him. Private organizations that drive and solve problems of housing and food quality, poor urban and rural life Jointly organized activities on the International Women's Day In order to realize the value of women who are part of the creation, development and peace in society, women play no less important roles than other groups in the society that move to change the whole house. Quality of life of people in the community and participation in creating society to be fair Women groups act in many roles, from being a family leader, community leader, as a force that links the community to the existence and the existence of the poor community, the city and the rural poor. To live without difficulty From being a hired worker Including manufacturing, farming, gardening, construction, service, motherhood, fruit trading, food sales etc. But at the same time, women face many difficulties and experience various problems of living. Since the family economy Child care And still have to fight against government policy threats That affects the stability of the community Especially the state development projects such as Transportation system development project And the policy of restoring the forest That had to be dismantled Was notified to take legal action People in the area have to suffer from homeless conditions. Families and communities must collapse without measures. There is a clear state policy to solve the problem. Aggravate and create violence against women. That women, slum networks, 4 regions and women groups, land reform networks, mountain lines As a group that creates urban and rural development Therefore there is a demand for the government to recognize and recognize the impact on women In order not to diminish the value, reduce potential and create violence against women Therefore, there are proposals for the government to implement the number 3, item 1, in support of the stability in the housing. 2 The aspect of social welfare to be a basic guarantee of living 3 The occupation of the poor After submitting the book, he then departed.

4スラムネットワーク女性団体と女性団体、土地改革ネットワーク、山岳線国際女性の日ステートメント住宅問題を助け、解決するように政府に要求する職業
            トラン市役所にて4人のスラム街ネットワークの女性グループと山岳地帯の改革ネットワークの約50人の女性グループがトラン県の副総裁のPhaiboon Oam氏を通して政府に映画を提出した。助けて4スラムネットワークは貧しい人々のための調整組織と彼のための土地改革ネットワークです。住宅や食料の質、貧しい都市や農村の生活の問題を推進し解決する民間団体国際女性の日に一緒に組織された活動社会における創造、発展および平和の一部である女性の価値を実現するために、女性は、家全体を変えようとする社会の他のグループよりも重要な役割を果たします。地域社会の人々の生活の質と公正であるための社会の創造への参加女性グループは、地域社会を貧困地域社会、都市、農村部の貧困者の存在と存在に結びつける力として、家族のリーダー、地域社会のリーダーなど、さまざまな役割を果たします。難なく生きるために雇われ労働者であることから製造、農業、園芸、建設、サービス、母性、果物取引、食料販売などを含みますが、同時に、女性は多くの困難に直面し、生活の様々な問題を経験します。家族経済以来子育てそれでも政府の政策の脅威と戦わなければなりませんそれはコミュニティの安定性に影響を与えます特に次のような州開発プロジェクト交通システム開発事業そして森林を回復する政策それは解体されなければなりませんでした法的措置を取るよう通知を受けましたこの地域の人々はホームレスの状態に苦しんでいます。家族や地域社会は、何もせずに崩壊しなければなりません問題を解決するための明確な国家政策があります。その女性、スラム街のネットワーク、4つの地域と女性グループ、土地改革ネットワーク、山岳線都市および農村開発を創造するグループとしてしたがって、政府が女性への影響を認識し認識することが求められています。価値を落とさない、可能性を減らし、女性に対する暴力を起こさないようにするためにしたがって、住宅の安定性を支えるために政府が3番、1番を実施するという提案があります。 2生活の基本的保証となる社会福祉の側面3貧困層の職業本を提出した後、彼は出発しました。

4貧民窟婦女團體和婦女團體,土地改革網絡,山地線國際婦女節聲明呼籲政府幫助解決住房問題職業
            在董里市政廳4個貧民窟網絡中的婦女群體和一群約50人的山地土地改革網絡中的婦女通過董裡省副省長Phaiboon Oam先生向政府提交了這部電影。尋求幫助4貧民窟網絡是窮人和土地改革網絡的協調組織。推動和解決住房和食品質量,城鄉貧困生活問題的私營組織在國際婦女節上聯合舉辦的活動為了實現作為社會創造,發展和和平的一部分的婦女的價值,婦女在改變整個家庭的社會中發揮的作用不亞於其他群體。社區人民的生活質量和參與創造社會公平婦女團體扮演著許多角色,從家庭領袖,社區領袖,作為將社區與貧困社區,城市和農村貧困人口的存在和存在聯繫起來的力量。生活沒有困難從僱傭工人包括製造業,農業,園藝,建築,服務,孕產,水果貿易,食品銷售等。但與此同時,婦女面臨許多困難,經歷各種生活問題。自家庭經濟以來托兒所並且仍然必須與政府的政策威脅作鬥爭這會影響社區的穩定性特別是國家開發項目如交通系統開發項目以及恢復森林的政策那必須拆除被通知採取法律行動該地區的人們不得不忍受無家可歸的條件。家庭和社區必須在沒有措施的情況下崩潰。有一個明確的國家政策來解決這個問題。加劇和製造暴力侵害婦女行為。婦女,貧民窟網絡,4個地區和婦女團體,土地改革網絡,山脈作為一個創造城鄉發展的集團因此,政府需要承認並認識到對婦女的影響為了不降低價值,減少潛力並製造暴力侵害婦女行為因此,有人建議政府實施第3項第1項,以支持住房的穩定性。 2社會福利方面是生活的基本保障3窮人的佔領提交完本書後,他就離開了。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys