Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ (ชมคลิป)

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ (ชมคลิป)

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ สมมุติสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับนักเรียน คณะครู ในการรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ที่โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง นายเรืองชัย ช่วยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ สมมุติสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับนักเรียน คณะครู ในการรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ได้มีการสมมุติเหตุการณ์ว่าเกิดเพลิงไหม้ บริเวณชั้น 3 ของอาคารที่ทำการเรียนการสอน ซึ่งทางโรงเรียนว่าเกิดเพลิงไหม้ นักเรียนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้วิ่งหลบหนีลงจากอาคารเรียน และมีบางส่วนติดอยู่ ทางโรงเรียนได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ย่านตาขาว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคย่านตาขาว การประปาย่านตาขาว รถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลย่านตาขาวและรถกู้ชีพโรงพยาบาลย่านตาขาว ทั้งนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ย่านตาขาว มาถึงที่เกิดเหตุ ได้ทำการปิดกั้นพื้นที่ อำนวยความสะดวกให้กับรถดับเพลิง และรถกู้ชีพโรงพยาบาลย่านตาขาว เมื่อรถดับเพลองมาถึง ได้ทำการฉีดน้ำสกัดดับเพลิงไม่ให้ลุกลาม แล้วนะรถกระเช้ารับนักเรียนที่ติดค้างอยู่บนอาคารเรียน เมื่อทางเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว ได้มีการตรวจเช็คจำนวนยอดของนักเรียน ว่าครบตามจำนวนหรือไม่ เมื่อไม่ครบตามจำนวนจึงได้จัดทีมค้นหาออกค้นหาผู้ที่สูญหาย จากกรตรวจค้นหาพบนักเรียนจำนวน 10 คน มีการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย บาดเจ็บปานกลาง และบาดเจ็บมาก ซึ่งทางโรงพยาบาลย่านตาขาว ได้ทำการช่วยเหลือโดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนที่นำผู้บาดเจ็บมากส่งไปทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลย่านตาขาว
ทั้งนี้นายเรืองชัย ช่วยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เปิดว่าการฝึกซิอมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานีตำรวจภูธรย่านตาขาว ดับเพลิงเทศบาลตำบลย่านตาขาว โรงพยาบาลย่านตาขาว และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอย่านตาขาว เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติจังหวัดตรัง มาดำเนิน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน กว่า1,700คน ได้เข้าใจในวิธีปฏิบัติหากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง

Yan Ta Khao School, Chanupatham District, Trang Province, in collaboration with related agencies Suppose the fire situation To prepare students, teachers, to handle situations that may occur
             At Yan Ta Khao School, Chanupatham State Yan Ta Khao District, Trang Province Along with the teachers Educational personnel and students organize rehearsals for response plans. Suppose the fire situation To prepare students, teachers, to handle situations that may occur In this regard, there is an assumption that the fire occurred on the 3rd floor of the teaching building. Which the school said that there was a fire Students, teachers Educational Personnel Ran away from the school building And some parts are stuck The school has coordinated the police officer, Yan Ta Khao Police Station, Yan Ta Khao Provincial Electricity Authority. Yan Ta Khao Water Supply Fire extinguisher from Yan Ta Khao Municipality and Reservoir, Yan Ta Khao Hospital However, when the police officer of Yan Ta Khao Police Station arrived at the scene Has blocked the area Facilitate the fire truck And car rescuers Yan Ta Khao Hospital When the car comes out Have injected water to extinguish the fire Then the cable car accepts students who are stuck on the school building. Once the official has taken control of the situation Have checked the number of students Whether the number is complete or not When the number is not complete, the search team is organized to search for the missing person. From the search, 10 students were found with minor injuries. Moderate injury And very hurt Which Yan Ta Khao Hospital Helped by first aid Before bringing many injured people to treatment at Yan Ta Khao Hospital
          In this regard, Mr. Ruangchai Chuaychan, Director of Yan Ta Khao School, Chanupatham State Open that the practice of Zim said Received good cooperation from Yan Ta Khao Police Station Fire Brigade, Yan Ta Khao Municipality Yan Ta Khao Hospital And the Provincial Electricity Authority Yan Ta Khao District Trang Disaster Prevention Center staff came to prepare to prepare for the situation that may occur. And create knowledge and understanding for teachers Educational personnel and more than 1,700 students understand the practice if the situation is real.

関連機関と協力して、トラン県のチャヌパタム県のヤンタカオ学校がリハーサル計画を立てました。火災状況を想定起こり得る状況に対処するために生徒、教師、を準備する
             Yan Ta Khao学校、Chanupatham州でトラン県ヤンタカオ郡、チャヌパタム州ヤンタカオ学校長Ruangchai Chuaychan氏先生と共に教育関係者と学生は、対応計画のためのリハーサルを企画します。火災状況を想定起こり得る状況に対処するために生徒、教師、を準備するこの点に関して、火災は教育用建物の3階で発生したと仮定する。学校は火があったと言った学生、先生教育関係者校舎から逃げたそしていくつかの部分が動けなくなる学校は警察官、ヤンタカオ警察署、ヤンタカオ省電力局を調整しました。ヤンタカオ水道ヤンタカオ市のヤンタカオ市および貯水池の消火器しかし、ヤンタカオ警察署の警察官が現場に到着したとき地域をブロックしました消防車を促進するそして車の救助者ヤンタカオ病院車が出るとき火を消すために水を注入しましたそれからケーブルカーは校舎で立ち往生している学生を受け入れます。役人が状況を管理した後生徒数を確認しました番号が完全かどうか番号が完全でない場合、検索チームは行方不明者を検索するために編成されています。検索の結果、10人の生徒が軽傷を負ったことが判明しました。中程度のけがそしてとても痛いどのヤンタカオ病院応急処置によって助けられる多くの負傷者をヤンタカオ病院で治療する前に
          この点に関して、Chanupatham州のYan Ta Khao学校長のRuangchai Chuaychan氏Zimの実践が言ったことを開くヤンタカオ警察署から良い協力を受けました消防隊、ヤンタカオ市ヤンタカオ病院そして、地方電力局ヤンタカオ地区トラン防災センターのスタッフが、起こり得る状況に備えて準備をするようになりました。そして教師のための知識と理解を生み出す状況が現実のものであれば、教育関係者と1,700人以上の学生が実践を理解しています。

董裡省Chanupatham省Yan Ta Khao學校與相關機構一起組織了一次排練計劃假設火災情況為學生,教師做好準備,以處理可能發生的情況
             在Chanupatham州Yan Ta Khao學校Trang省Yan Ta Khao區,Ruangchai Chuaychan先生,Chanupatham州Yan Ta Khao學校院長和老師一起教育人員和學生組織排練以應對計劃。假設火災情況為學生,教師做好準備,以處理可能發生的情況在這方面,假設火災發生在教學樓的3樓。哪所學校說有火災學生,老師教育人員遠離學校大樓有些部分卡住了學校協調了警察,嚴塔考警察局,嚴塔考省電力局。嚴塔考供水Yan Ta Khao市和Yan Ta Khao醫院水庫的滅火器但是,當嚴塔考派出所的警察趕到現場時已經封鎖了該地區方便消防車和汽車救援人員嚴塔考醫院當車出來的時候注入水滅火然後纜車接受被困在學校大樓的學生。一旦官方掌握了局面檢查了學生人數數字是否完整當數字未完成時,搜索團隊將組織搜索失踪人員。通過搜索,發現10名學生受輕傷。中度受傷非常傷心哪個嚴塔考醫院急救幫助在Yan Ta Khao醫院接受許多傷者治療之前
          在這方面,Chanupatham Yan Ta Khao學校院長Ruangchai Chuaychan先生打開Zim的做法說得到了嚴塔考派出所的良好合作Yan Ta Khao市消防隊燕塔考醫院和省電力局嚴塔考區Trang防災中心的工作人員準備好應對可能發生的情況。並為教師創造知識和理解如果情況真實,教育人員和1,700多名學生了解這種做法。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys