Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดจวน “ล้อมวง ชงความคิด เพื่อสร้างมิตรและสร้างงาน”(ชมคลิป)

ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดจวน “ล้อมวง ชงความคิด เพื่อสร้างมิตรและสร้างงาน”(ชมคลิป)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดจวน “ล้อมวง ชงความคิด เพื่อสร้างมิตรและสร้างงาน” โครงการกาแฟยามเช้า เพื่อเป็นการพบปะส่วนราชการทุกภาคส่วน ให้มานั่งคุยปรึกษา ปัญหาข้อขัดข้องหรือข้อเสนอแนะ กันก่อนไปทำงาน

ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการกาแฟยามเช้า “ล้อมวง ชงความคิด เพื่อสร้างมิตรและสร้างงาน” ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวได้วันนี้ปฐมฤกษ์มหาดไทยเป็นเจ้าภาพโดยไม่ใช้งบประมาณ เป็นบรรยากาศที่เป็นกันเองและจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ 2562 โดยการแชร์กระเป๋ากันมาร่วมกันรับประทานอาหารเช้าเพื่อเป็นการพบปะพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างไม่เป็นทางการ เปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการลดช่องว่างสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน ระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ อันนำไปสู่ความร่วมมือในการบริหารราชการของจังหวัดตรังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเดือนละครั้ง จะเป็นวันอังคารหรือวันพุธขึ้นอยู่กับเจ้ากระทรวง ทั้งนี้ภาคเอกชน หรือตำรวจก็ได้ เพราะว่าเราทำงานด้วยกันทั้งภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน เพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานร่วมกันเราจะนึกถึงกัน ผมได้ข้อคิดมา 1 ข้อคิดคือ งานบางอย่างความเป็นหนึ่งเดียวมีน้อย เพราะว่าเรามีกรมต่าง ๆ มีกระทรวงต่าง ๆ แต่จริง ๆ แล้วถ้าเราดูทั้ง 20 กระทรวงพื้นที่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหม ก็ลงพื้นที่ เรามีเป้าหมายเดียวกันคือ เชิงพื้นที่ ถึงแม้ว่าในส่วนโครงสร้างของเราปัจจุบันนี้ เรามีราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ท่านลองพิจารณาดูว่างบประมาณท่านเวลาลงพื้นที่ก็ลงพื้นที่หมด ถึงแม้ว่าต่างคนต่างทำแต่ก็เป้าหมายเดียวกัน เป้าหมายก็คือพี่น้องประชาชน และความเจริญงอกงามในพื้นที่

Trang Governor opened a "circle of ideas to create friendships and create jobs" morning coffee project. To meet all government sectors To sit and talk Problems, problems or suggestions Before going to work
            At the Trang Provincial Governor, Mr. Luechai Charoensap, Governor of Trang Province Presided over the opening of the morning coffee project "Surrounded by the idea to create friendships and create jobs". The governor of Trang said that such activities can be hosted today without the budget. Is a friendly atmosphere and is held for the first time in the fiscal year 2019 by sharing bags together to eat breakfast to meet, discuss, exchange ideas informally Opportunity for the head of government agencies, state enterprises, executives, local government organizations, private sectors to meet, talk, exchange ideas, discuss and coordinate informally. And to reduce the gap, create mutual familiarity Between various government agencies leading to greater cooperation in the administration of Trang Province to be more efficient and effective By switching to the host once a month Will be Tuesday or Wednesday, depending on the minister The private sector Or the police Because we work together in civil society, government, private sector. Therefore, when we work together, we will think of each other. I have 1 comment. Some are unity. Because we have different departments, there are various ministries, but actually, if we look at all 20 ministries, all areas Whether the Ministry of Defense is down, our area has the same goal as geospatial, although in our current structure We have a central government in the local area. You consider that your budget, time, space, area is exhausted. Although different people do the same goal The goal is the people of the brothers. And growth in the area

トラン知事は、「友情を創り出し、仕事を創るためのアイディアの輪」のモーニングコーヒープロジェクトを開きました。すべての政府部門に会うために座って話す問題、問題または提案仕事に行く前に
            トラン州知事、トラン州知事Luechai Charoensap氏朝のコーヒープロジェクト「友情と雇用創出のアイデアに囲まれて」の開会を主宰。フレンドリーな雰囲気で、会うために朝食を食べるために一緒に袋を共有することによって2019年度に初めて開催され、議論し、意見を交換する政府機関、州の企業、役員、地方自治体の組織、民間部門の会長、会談、意見交換、非公式協議および調整の機会。そしてギャップを減らすために、相互の親密さを作り出すより効率的かつ効果的であるためにトラン省の行政におけるより大きな協力につながる様々な政府機関の間で月に一度ホストに切り替えることによって大臣に応じて、火曜日または水曜日になります民間セ​​クターそれとも警察私たちは市民社会、政府、民間部門で一緒に働いているので、一緒に働いているとき、私たちはお互いについて考えるでしょう。私は1つのコメントを持っています。部署が異なるため、さまざまな省がありますが、実際には、20の省すべてを見れば、すべての分野国防省が停止しているかどうかにかかわらず、現在の構造では、私たちの地域は地理空間と同じ目標を持っています。私たちは地方に中央政府を持っていますあなたはあなたの予算、時間、空間、地域が枯渇していると考えます。異なる人々が同じ目標を果たすが目標は人々の兄弟です。そして地域の成長

董裡總督開設了“創造友誼和創造就業機會”的早晨咖啡項目。滿足所有政府部門坐下來聊聊問題,問題或建議上班前
            在董裡省省長,Trang省省長Luechai Charoensap先生主持早晨咖啡項目的開幕“以創造友誼和創造就業機會的想法為主題。”董事長說,這些活動今天可以在沒有預算的情況下舉辦。是一個友好的氣氛,並在2019財政年度第一次舉行共享袋吃早餐,以非正式的方式會面,討論,交換意見為政府機構,國有企業,高管,地方政府組織,私營部門負責人提供機會,以便進行非正式會面,交談,交流思想,討論和協調。並縮小差距,創造相互熟悉在各政府機構之間,使董裡府的管理更加合作,更加高效和有效通過每月切換到主機一次將在周二或週三,取決於部長私營部門還是警察因為我們在民間社會,政府,私營部門一起工作。因此,當我們一起工作時,我們會相互思考。我有1條評論。有些是團結。因為我們有不同的部門,所以有各個部門,但實際上,如果我們看看所有20個部門,所有領域無論國防部是否倒閉,我們的地區都與地理空間有著相同的目標,儘管在我們目前的結構中我們在當地有一個中央政府。您認為您的預算,時間,空間,面積已經用盡。雖然不同的人做同樣的目標目標是兄弟們。並在該地區增長

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys