Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”(ชมคลิป)

จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”(ชมคลิป)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาและทำความสะอาด บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นำจิตอาสาร่วมพัฒนาและทำความสะอาด บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาฯ โดยรวมพลังจิตอาสาฯ ของส่วนราชการ ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การซ่อมบำรุงถนน การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย การปลูกป่า การขุดลอกคูคลอง การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เป็นต้น
ทั้งนี้นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวเชิญชวนประชาชนจิตอาสาพร้อมใจกันทำความดีถวายในหลวงโครงการ 904 เพื่อถวายเป็นพะราชกุศล การทำความดีด้วยจิตใจอาสาของประชาชนนั้นถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน ทั้งนี้ทางจังหวัดตรังได้มอบหมายให้ทั้ง10อำเภอจัดกิจกรรมทำดี โดยนำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ตามสถานที่สาธารณะ เพื่อให้บ้านเมืองมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

Trang Governor led the volunteer spirit "We do good with the heart" to jointly develop and clean. King Rama V Monument
             At the King Rama VIII Monument Bring volunteers to develop and clean In the area of ​​the King Rama V royal courtyard in order to be clean, orderly For this activity is one activity in the volunteer spirit project "We do good with heart" which Trang has driven the volunteer project. By including the spirit of volunteering Of government agencies Together to perform public benefits for the public And consistent with the needs of people in the area continuously Both helping the victims Road maintenance Solving problems of solid waste, reforestation, dredging of canals Maintaining cleanliness, public places etc.
            In this regard, Mr. Luechai Charoensup, Governor of Trang Province Inviting the public to volunteer to work together to do good deeds in the King's 904 project to be a charity. Doing good with the spirit of the people is an expression of loyalty to the Lord. The Trang province has assigned all 10 districts to do good activities. By bringing volunteer spirit According to public places To make the country more beautiful

Trang知事は共同で開発し、清潔にするためにボランティア精神「私達は心で善をします」を導きました。ラーマ5世記念碑
             ラーマ8世の記念碑ボランティアに開発と清掃を依頼する清潔であるために、ラマ5世王室の中庭の領域で、整然としたこの活動は、トランがボランティアプロジェクトを推進してきた「私たちは心を尽くして」というボランティア精神プロジェクトのひとつの活動です。ボランティアの精神を盛り込むことによって政府機関の公衆のために公益を行うために一緒にそして継続的に地域の人々のニーズと一致する両方とも被害者を助ける道路メンテナンス固形廃棄物の問題解決、植林、運河の浚渫清潔さ、公共の場所などを維持する
            この点に関して、トラン州知事のLuechai Charoensup氏慈善団体になるために王の904プロジェクトで善行をするために一緒に働くことを志願するように公衆を誘う。人々の霊に善をすることは、主への忠誠の表現です。トラン県は10の地区すべてに活動の良い地区を割り当てました。ボランティア精神をもたらすことによって公共の場所によると国をより美しくするために

董總督帶領志願者精神“我們用心做好”共同發展和清潔。拉瑪五世國王紀念碑
             在拉瑪八世國王紀念碑讓志願者發展和清潔在拉瑪五世皇家庭院的區域,以保持清潔,有序對於這項活動是Trang推動志願者項目的志願精神項目“我們用心做好”中的一項活動。通過包括志願精神政府機構共同為公眾提供公益並且不斷滿足該地區人們的需求都幫助受害者道路維護解決固體廢物,重新造林,運河疏浚等問題保持清潔,公共場所等。
            在這方面,董裡省省長Luechai Charoensup先生邀請公眾志願在國王904項目中共同努力做好事,成為慈善機構。善待人民的精神就是對主的忠誠。董裡省已指派所有10個區進行良好的活動。通過帶來志願精神根據公共場所讓這個國家更美麗

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys